Les comissions i associacions de Justícia i Pau de Catalunya i de les Illes Balears, reunides a Palma de Mallorca, en la seva trobada anual, després de reflexionar conjuntament sobre la salut de la nostra democràcia,

Les comissions i associacions de Justícia i Pau de Catalunya i de les Illes Balears, reunides a Palma de Mallorca, en la seva trobada anual, després de reflexionar conjuntament sobre la salut de la nostra democràcia,

CONSTATEM:

Que el nostre sistema polític es pot qualificar de "democràcia de baixa intensitat", degut a diverses circumstàncies:

a) el dèficit de participació ciutadana en el funcionament de les institucions i en la presa de decisions polítiques,

b) la distància creixent entre la ciutadania, que es limita a una participació en les urnes cada quatre anys, i una classe política dedicada professionalment a l'exercici del poder,

c) la tendència dels partits polítics a la burocratització, a la concentració poc transparent del poder i dels càrrecs polítics en poques mans i la batalla pel poder al marge de conviccions o projectes,

d) la tendència a l'autoritarisme de molts governants, que per tal de protegir la seguretat i lluitar contra el terrorisme, impulsen lleis i duen a terme polítiques que comporten una retallada de drets i llibertats,

e) l'augment constant del nombre de persones sumides en la pobresa i l'exclusió social, que ni participen ni són tingudes en consideració en la presa de decisions polítiques,

f) la tendència del poder executiu a dominar els altres poders de l'estat, el legislatiu i el judicial,

g) la poca capacitat dels parlaments per a exercir un control eficaç de l'executiu i per assumir el protagonisme que els pertoca en la vida política com a representants de la ciutadania.

h) l'existència de privilegis anacrònics en favor d'algunes institucions i poder fàctics no justificats democràticament,

i) una certa tendència dels mitjans de comunicació i d'alguns líders polítics a convertir la política en espectacle i en mera dialèctica superficial,

j) la corrupció i l'ús irresponsable del diners públics,

k) la persistència, en l'estructura de l'estat, en les lleis estatals i en molts de seus governants, d'un dèficit de reconeixement efectiu del caràcter plurinacional de l'estat espanyol,

l) el dèficit democràtic de moltes institucions internacionals, sovint dominades pels estats més rics o d'acord amb privilegis anacrònics,

Davant d'aquesta realitat, EXPRESSEM:

1. La nostra convicció que la democràcia continua essent un ideal de sistema polític cap al que cal seguir avançant, perquè constitueix la millor fórmula per garantir la convivència i el respecte a la dignitat de totes les persones.

2. Per tant, demanem als governants, als professionals de la política, als partits polítics, a les institucions i a la societat en general que prenguin consciència de la necessitat d'avançar cap a una democràcia de major qualitat, i per la qual cosa cal que:

- Es reforci l'educació ciutadana en els valors democràtics i en la dignificació de la política com a activitat noble i necessària.
- Es creïn nous mecanismes que promoguin un més alt nivell de participació ciutadana en les institucions i en vida política, com ara l'ampliació de la iniciativa legislativa popular o la definició d'un estatut consultiu d'entitats socials en els parlaments.
- S'asseguri el funcionament efectiu d'institucions plurals de control, àmpliament reconegudes i a l'abast de tothom, elegides per majories parlamentàries àmplies, per garantir el bon funcionament dels governs.
- Es prenguin mesures per integrar a la vida política els sectors socials exclosos, com ara el reconeixement del dret de sufragi actiu i passiu als immigrants, almenys en les eleccions locals.
- Es democratitzi en profunditat el funcionament dels partits polítics, introduint-hi garanties de major transparència en el seu finançament i reforçant democràticament els seus mecanismes interns de presa de decisions i d'elecció dels líders, com ara les eleccions primàries de candidats.
- Es reformi el sistema electoral, per tal de reforçar el vincle entre electors i elegits i, respectant l'equilibri territorial, es tendeixi a una major igualtat en el valor de cada vot, a través del sistema de. llistes obertes i la revisió dels districtes electorals.
- Es reforci el control democràtic sobre l'administració dels fons públics, per tal d'evitar el mal ús i la corrupció, afavorir la participació ciutadana en l'aprovació de pressupostos públics i atorgar una major capacitat de despesa als àmbits més propers al ciutadà, com són els governs autonòmics i les administracions locals.
- Es prenguin mesures per garantir la independència dels mitjans de comunicació públics, així com la qualitat informativa dels mitjans de comunicació en general,
- Es prenguin mesures per reforçar la independència del poder judicial i el ministeri fiscal respecte del poder executiu i dels partits polítics,
- S'avanci en el reconeixement efectiu, amb totes les seves conseqüències, del caràcter plurinacional i plurilingüístic de l'estat espanyol.
- S'impulsin reformes de les institucions i els organismes internacionals per promoure la seva democratització.

Justícia i Pau
Palma de Mallorca
28 de maig de 2005