La Conferència de Comissions Justícia i Pau d’Europa, que representa 30 comissions estatals, entre les quals hi ha Justícia i  Pau d’Espanya, ha impulsat l’acció concertada «Una visió a llarg termini que posa l’economia al servei de la societat».

Tot apunta, un cop més, que la crisi financera que està vivint el món i les seves conseqüències dominaran el paisatge econòmic, social i polític durant aquest any. La Conferència de Comissions de Justícia i Pau d’Europa, aprofitant l’experiència de 31 països europeus, desitja proposar un canvi radical. La seva visió és la d’una societat en la qual tota activitat econòmica doni resposta a les exigències de la justícia i el bé comú. I aquesta responsabilitat recau fonamentalment en els membres del govern, que han de legislar i dotar cada govern de les estructures necessàries per donar suport a aquesta visió.

Segons la Conferència de Comissions de Justícia i Pau d’Europa, no es pot oblidar que el sector financer s’ha de posar al servei de l’economia real, que ha d’estar al servei de la societat, que al seu torn existeix per protegir i promoure la dignitat i el benestar de la persona humana. L‘alteració d’aquest sistema de valors veu assegurat el futur de les institucions financeres a costa de les necessitats i el benestar de les persones, de les famílies i, fins i tot, de les generacions futures. A mesura que es descobreixen nous escàndols financers, es fa cada cop més evident que s'ha permès que aquest sector hagi operat saltant-se els límits que regulen aspectes primordials de la vida social. I quan falla el sector financer, la societat acaba pagant un preu molt alt i la càrrega es distribueix injustament.

Una conseqüència positiva de la crisi ha sigut la demanda pública de transparència i de regulació independent de l’activitat financera. Ho han reclamat activistes, denunciant els costos de secretisme i falta d’honradesa en àrees com la fiscalitat i la comunicació dels beneficis en els països en desenvolupament. Hi ha una consciència més gran que els països europeus estan pagant un preu per haver fallat en l’administració d’aquestes pràctiques. Encara que es reconeix la contribució positiva realitzada per les empreses i l’activitat financera a la societat, el govern ha de garantir que aquesta contribució sigui justa i equitativa. A escala global, els governs han d’obligar les empreses a publicar els seus comptes sobre la base de cada país. Igualment s’ha d’abordar el problema dels paradisos fiscals si es vol aconseguir un model econòmic més just i sostenible per al futur.

En conseqüència, la Conferència de Comissions de Justícia i Pau d’Europa fa una crida als nostres governs per a:

· Acordar i adoptar conjuntament un Codi de Conducta Ètica que afecti les institucions financeres, que posi l’accent en la transparència, la rendició de comptes, els drets humans, la contribució fiscal i la justa distribució dels beneficis.

· Revisar una conducta legal per establir un cos normatiu internacional, independent de les entitats financeres i amb un fort èmfasi en les consideracions ètiques.

· Identificar on es necessita una regulació més gran -a escala nacional i internacional- a fi de garantir que l’activitat econòmica s’ajusti a les exigències de la justícia.

· Introduir una legislació que obligui a la divulgació completa i transparent de tots els aspectes de l’activitat econòmica de les empreses, eliminant així l’evasió fiscal i els paradisos fiscals.

· Complir amb les nostres obligacions internacionals en l’àrea de la justícia econòmica, mantenint el nostre compromís d’assignar el 0,7% del PIB a l’Ajuda Exterior al Desenvolupament.