Sant Just Desvern

Adreça: C. Bonavista 112 bis, 1r 1a, 08960, Sant Just Desvern

Adreça electrònica: jesuscastrosa@gmail.com

Responsable: Jesús Castro 

La comissió de Sant Just treballa per tal de coordinar, organitzar i analitzar diverses activitats centrades principalment en les temàtiques pròpies del poble i la comarca del Baix Llobregat. La comissió participa en diferents espais i activitats del poble, entre les quals destaca la participació en el Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Just i en les reunions convocades pel Consell de solidaritat i cooperació de solidaritat i el Consell de benestar social de l'Ajuntament sobre la realitat social del poble i les seves necessitats. També realitza mensualment el programa de radio Veus de la Parròquia, la Finestra de Justícia i Pau, on es parla dels diferents temes d’actualitat.

De l'any 1  a l'any 1000 els habitants del nostre planeta van de 250 a 350 milions de persones. Un augment ja important, que obliga a desplaçaments de tribus a fi de cercar nous assentaments i conquerir noves terres per a millorar el seu nivell de vida.  

Els cultius de la terra alimenten a la població igual que actualment. A l'igual que la ramaderia i la pesca. L’aigua es un be indispensable per a la vida i el poblats i viles s’instal·len als llocs on hi abunda (rius, llacs i mars).
  
Els mercats són el lloc on es fan intercanvis de productes (trueque) i es bescanvien els bens artesanals (utensilis per treballar, pel transport, la ramaderia i els cavalls a més dels estris per a la llar, etc.). Eren la base de l’economia i l’embrió del comerç. 
 
El comerç va prenen forta embranzida, conjuntament amb la manufactura- de productes i estris per al vestir, ferramentes i utensilis agrícoles i d’altres activitats com el transport de mercaderies en els vaixells al llarg del mar i rius. En el futur les viles i les ciutats seran protagonistes i a través del comerç i la manufactura obtindran poder i riqueses que els portaran a convertir-se, amb els anys, en ciutats-estats.

Les conquestes territorials, les invasions i els desplaçaments de pobles sencers succeeixen a lo llarg dels segles. N'hi ha que venen d'Àsia a Europa i d'Àfrica a Europa. D’Europa del Nord a Europa del Sud, aquestes invasions es fan a vegades per necessitat de traslladar-se per motius com poden ser la manca d’aliments per anys successius de males collites, també per obtenir riqueses a base de conquesta i guanyar terres i també per tenir nous esclaus per aconseguir demanar rescats i augmentar la  mà d’obra gratuïta.

A les viles hi havia periòdicament problemes importants de salut. Principalment epidèmies causades per la manca d’higiene. Les aigües residuals fecals transcorrien pels carrers a cel obert i es desconeixien els avantatges de la higiene. La pesta feia estralls i les taxes de mortalitat infantil són de les més altes d’aquesta etapa. La medicina havia de treballar sovint en situacions límit.

El poder estava en mans dels reis, nobles i caps de tribus. En el cas dels reis el poder afirmaven que el tenien per voluntat de Déu i, per tant, era absolut i sense limitacions per exercir-lo i també eren els administradors de la justícia. I el sistema d’enriquiment  de les elits s’ha basat en una gran part de les seves manifestacions en l’explotació de les persones (impostos i productes de la terra) i el control de la seva llibertat personal (esclaus i serfs), la total propietat de la terra, dels boscos i els animals i l’obligació de reclutar homes per a la guerra a petició dels senyors feudals i molts d’altres.

La lluita per aconseguir espais de llibertat pels pobles davant del sistema dominant de les elits, ha estat constant a fi de conquistar parcel·les de poder  a lo llarg dels segles. Hem de dir que avui el 75% dels pobles del planeta estan sotmesos actualment al poder econòmic del sistema de capitalisme salvatge i d'un sistema especialment injust, ja que han empobrit els pobles fins a provocar enormes desplaçaments de població i de migracions a fi de fugir de la fam, les enfermetats i les guerres.

Encara queda molt per avançar i restituir la llibertat i la justícia a més de 3500 milions d’habitants del planeta. D'un total de 6500.