Search
Close this search box.

Estatuts de Justícia i Pau Barcelona

Disposicions generals

Article 1.
Amb el nom de JUSTÍCIA I PAU es constitueix en aquesta arxidiòcesi de Barcelona una associació pública de fidels que s’inspira en el “Motu Propio Justitiam et Pacem” de Pau VI i es  regeix  per aquests estatuts i les disposicions del dret canònic que li siguin aplicables.

Article 2.
L’associació és  persona jurídica de  l’Església  catòlica i  té la capacitat  necessària  per a  la realització de les seves finalitats amb autonomia, dintrede les normes generals del Codi de Dret Canònic.

En aplicació dels Acords vigents entre la Santa Seu i l’Estat espanyol té també personalitat civil complint els requisits establerts.

Article 3.
L’associació es proposa:

 • L’estudi i l’aplicació dels drets de les persones i dels pobles en el nostre món des del punt de vista de l’Evangeli i la doctrina de l’Església, per tal que la justícia regeixi les relacions civils i s’obtingui la pau entre els éssers humans i els pobles.
 • La  sensibilització  i  l’actuació sobre aquests problemes per ajudar a la creació d’una consciència pública,  estimular  les  vocacions  personals  i  afavorir  les  transformacions socials dirigides a fer efectives les exigències de la Justícia i la Pau.

Article 4.
L’associació utilitzarà  tots  els  mitjans  adients  al  seu  abast  per  a  la  realització  dels  fins  que  es proposa  i  en particular  organitzarà  conferències  i  cursos,  realitzarà  estudis,  enquestes,  editarà llibres  i  opuscles  i  difondrà les  seves  iniciatives  i  punts  de  vista  a  travésdels  medis  de comunicació i d’altres actuacions públiques.

Cercarà  ajuts  i  promourà  iniciatives  per  a  resoldre  els  problemes  de  conflictes,  injustícies  i subdesenvolupament.

Així  mateix  col·laborarà  amb  les  entitats,  religioses  o  no,  que  es  proposin  lesmateixes  o semblants finalitats, en especial amb la Comissió General Justícia i Pau d’Espanya, Justícia i Pau de les altres diòcesis de Catalunya i les altres entitats diocesanes.

Article 5.
La seu de l’associació és a Barcelona, carrer Roger de Llúria,126, planta 3a.

Pot ésser traslladada per acord de l’Assemblea, que es comunicarà a la Secretaria de l’Arquebisbat.

 

Socis

Article 6.
Són socis de l’associació JUSTÍCIA I PAU de Barcelona, les persones que s’interessen pels fins de l’associació amb l’enfocament que els donen aquests Estatuts i s’obliguen a complir-los. Hauran de sol·licitar l’admissió que serà acordada per la Junta de Govern i comunicada al peticionari.

Article 7.
Els socis tenen dret a prendre part i votar en les reunions de l’Assemblea, ésser membres de la Junta de Govern i dels altres organismes i comissions que es constitueixin i a participar en totes les activitats de l’associació.

Article 8.
Els socis s’obliguen a complir els Estatuts, col·laborar lleialment amb els òrgans de govern i satisfer les quotes que els corresponguin.

Article 9.
La qualitat de soci es perd per decisió pròpia i per la baixa acordada per l’Assemblea a proposta de la Junta de Govern, escoltat l’interessat, per l’incompliment greu de les obligacions assumides o per la conducta que sigui incompatible amb l’esperit i les finalitats de l’associació.

 

Assemblea General de Socis

Article 10.
L’òrgan superior de govern de l’associació és l’Assemblea general de socis, integrada per tots ells, la qual té les funcions següents:

 • Acordar els plans generals de l’entitat.
 • Formular la terna del president i elegir i revocar els membres de la Junta de Govern, i crear i suprimir comissions de treball per realitzar comeses determinades.
 • Examinar i aprovar o censurar l’actuació de la Junta de Govern i les altres activitats de l’associació, els comptes, el balanç i el pressupost anual. Aquests documents seran elevats seguidament a l’ordinari diocesà.
 • Proposar a l’ordinari la reforma dels Estatuts i la dissolució de l’entitat.
 • Qualsevol altre assumpte referent al govern de l’associació que no correspongui a cap altre òrgan.

Article 11.
L’Assemblea es reunirà amb caràcter ordinari una vegada a l’any, dintre del primer trimestre, per a deliberar i prendre acords sobre els punts a, b i c de l’article anterior i qualsevol altre que s’inclogui en l’ordre del dia.

També es reunirà quan la convoqui la Junta de Govern per decisió pròpia o a petició d’un deu per cent dels socis que assenyalin els punts de competència de l’Assemblea que volen que siguin tractats.

Article 12.
La convocatòria la farà el secretari per encàrrec de la Junta de Govern i serà vàlida, qualsevol que hagi estat el mitjà emprat, si tots els socis han estat convocats vuit dies abans de la seva celebració, sigui quin sigui el nombre d’assistents i representants.

Els socis absents poden fer-se representar per un altre soci, però una mateixa persona no pot representar més d’altres dues.

Article 13.
El president de l’associació o qui el substitueixi presidirà i dirigirà l’Assemblea.

Cada soci present o representat tindrà un vot i els acords es prendran, en qualsevol cas, pel vot de la majoria dels votants. Es requereix la majoria dels dos terços per a la proposta de la reforma dels Estatuts i de la dissolució de l’associació.

Les votacions seran secretes si ho demana un membre.

Article 14.
De cada reunió, el secretari n’aixecarà una acta que expressi el nombre d’assistents presents o representats i els acords presos. L’acta serà firmada pels que hagin actuat com a president i secretari.

 

Junta de Govern

Article 15.
L’administració corrent de l’associació correspon a la Junta de Govern, integrada pel president i per vuit socis elegits per l’Assemblea. La durada dels càrrecs serà de quatre anys, i poden ser reelegits.

Article 16.
Són funcions específiques de la Junta de Govern:

 • El desplegament i execució del pla general d’actuació aprovat per l’Assemblea i l’organització consegüent de les activitats de l’associació.
 • La gestió administrativa i financera de l’entitat dintre del pressupost vigent.
 • El nomenament del delegat de cada comissió i el seguiment de les seves activitats.

Article 17.
La Junta de Govern es reunirà normalment cada mes, i sempre que la convoqui el President. El seu funcionament s’ajustarà a les normes establertes per a l’Assemblea.

 

President i vicepresident

Article 18.
El president de l’associació Justícia i Pau de Barcelona serà nomenat per l’ordinari diocesà d’entre la terna elegida per l’Assemblea General.

La Junta de Govern elegirà si un o més vicepresidents, la designació dels quals haurà d’ésser sotmesa a la confirmació de l’ordinari. També elegirà un secretari.

Article 19.
Són funcions del president i, a manca d’ell o pel seu encàrrec, dels vicepresidents:

 • Representar l’associació en tots els actes i contractes, amb aprovació prèvia, en l’ordre intern, de l’òrgan de govern que sigui competent per fer-ho.
 • Presidir l’Assemblea i la Junta de Govern.
 • Vetllar pel compliment dels acords dels òrgans de govern i coordinar les activitats de l’associació.
 • Informar regularment l’ordinari de la marxa de l’entitat.
 • Dur a terme les altres funcions que li encarreguen aquests estatuts.

Article 20.
Per a la realització d’activitats concretes i específiques, l’Assemblea podrà crear comissions o seccions permanents d’estudi i/o executives.

La Junta de Govern podrà crear-ne de temporals.

La Junta de Govern nomenarà un delegat de cadascuna que en serà el responsable. Si el delegat d’una comissió o secció permanent no fos membre de la Junta de Govern, assistirà a les seves reunions amb veu però sense vot.

 

Delegat episcopal

Article 21.
L’ordinari nomena, pel temps que cregui convenient, un delegat seu prop de l’associació després d’haver escoltat la Junta de Govern representada pel president i vicepresidents.

Article 22.
El delegat episcopal pot prendre part amb veu i sense vot, en totes les activitats de l’associació i en les reunions dels seus òrgans de govern i aconsellar-los en la realització de les activitats.

 

Règim econòmic

Article 23.
L’associació administra els seus béns i drets amb independència, dintre de les normes del dret canònic vigent, i amb subjecció al pressupost aprovat.

Presentarà anualment els comptes a l’ordinari del lloc.

Els actes de disposició dels bens immobles requereixen l’acord favorable de l’Assemblea General.

Article 24.
Els recursos econòmics de l’associació són:

 • Les quotes ordinàries i extraordinàries dels seus membres que decideixi l’Assemblea General de socis.
 • Els ingressos que obtingui de la prestació de serveis i de les activitats que realitzi dintre dels seus fins.
 • Els donatius, subvencions i ajuts que rebi de corporacions, entitats i particulars amb destinació a l’acompliment dels mateixos fins.

Article 25.
L’associació disposarà del personal administratiu necessari que acordi la Junta de Govern, dintre de les disponibilitats del p ressupost. Aquell dependrà del president, que li assenyalarà el règim de treball, les tasques i la remuneració d’acord amb les lleis.

La dedicació especial que pugui prestar el president i/o algun o alguns membres de la Junta de Govern serà remunerada d’acord amb les previsions del pressupost.

Article 26.
L’associació podrà dissoldre’s per decisió de l’ordinari del lloc a tenor del dret canònic vigent o per decisió de l’Assemblea General. Els béns de l’associació que aquesta tingui en el moment de la seva dissolució es destinaran a entitats que es dediquin a finalitats similars previstes en aquests Estatuts.

 

Disposició transitòria

L’aprovació dels presents estatuts no modifica la continuïtat en els respectius càrrecs de l’entitat que foren nomenats o designats d’acord amb el reglament del Secretariat de Justícia i Pau de l’arxidiòcesi de Barcelona, i pel temps que en el nomenament es fixés.

APROVATS PEL SR. CARDENAL-ARQUEBISBE
PER DECRET DE 22 de desembre de 1987

Descarrega els Estatus en PDF